textes - Plongée sans sel

Rechercher
Aller au contenu

Menu principal :

textes

Plongée > collection > ZP 10, protection NBC

Kompletní vojenský potápe(c(ský pr(ístroj ZP 10.

Láhve jsou na tlak 300 bar (vyraženo na láhvy + vyražená zkouška na 450 bar.)
Nikdy nebyl ve vode(!!!
Vyroben v roce 1990. Od té doby byl ve vojenském skladu.
Kompletní, obsahuje: 2 láhve (dvojc(e), ventil, tlakome(r, automatiku Tajifun, kompenzátor vztlaku (tzv. škrtic(), první a druhý stupen(, oktopus (? jestli je to oktopus?), originál obal, proste( kompetní potápe(c(ská výbava.
Jde o vojenský pr(ístroj, který byl ve skladu, takže na ne(m není de(laná revize a je tudíž bez záruky i pr(esto, že je nepoužitý!
Jestli na to máte odvahu, tak vám k potápe(ní už stac(í jen brýle a ploutve.
Pro ty bez odvahy- zaujímavá dekorace, popr(. ude(lat atest na náhve. Vhodné jako záležní, c(i na argon.

Vypadá funkc(ní, ale nezkoušel jsem.

Pr(ípadné dotazy rád odpovým (pokud budu ve(de(t -:)

ZP-10 je urc(en jako únikový pr(ístroj z vojenské techniky pr(i brode(ní. Operac(ní hloubka vyplývá z výšky šnorchlu pro tank, je 5 až 7 m. Kdo si troufá, mu*že i hloube(ji.

Potápe(c( s ZP-10 pr(ipravený k ponoru Záchranný pr(ístroj ZP-10 rozložený na suchu ZP-10 pr(i použití pod vodou Detail prvního stupne( automatiky a informativního tlakome(ru Rozde(lovac( integrovaný s ruc(ním napoušte(ním vesty Druhý stupen( automatiky s ventilem pro dýchání z okolního prostr(edí

Tlakový zásobník (2×2 l na 300 bar) je zakrytovaný a vybavený informativním tlakome(rem, který polohou pístu v pru*hledném válci ukazuje zda je zásobník plný, na rezerve( c(i prázdný. Pod krytem je i první stupen( ze známé automatiky Tajfun, upravený na šroubení G 5/8 a s jiným výstupem na str(edotlakou hadici. První stupen( automatiky je v transportní poloze namontován na zásobníku, pr(i kompletaci pr(ístroje se našroubuje pouze str(edotlaká hadice na vývod umíste(ný ve str(edu horní hrany krytu zásobníku. Souc(ástí zásobníku je nosný postroj, tvor(ený r(emenem pr(es krk a kolem pasu.

Další souc(ástí je záchranná vesta složená v obalu uzavr(eném na suchý zip, ze kterého se pr(i nafouknutí sama uvolní. Vestu nelze odpustit, je vybavena pouze pr(etlakovým ventilem a dále kolíc(kovým uzáve(rem známým z nafukovacích matrací.

Z prvního stupne( automatiky je vzduch veden hadicí do rozde(lovac(e integrovaného s ruc(ním napoušte(ním vesty.

Napoušte(ní se ovládá tahem za šn(u*ru s c(udlíkem. Z rozde(lovac(e je dále veden vzduch dve(ma hadicemi do druhého stupne( automatiky vycházející z typu Tajfun. Jedna hadice vede do klasického dávkovacího ventilu s vyvracecí kuželkou (Tajfun), druhá slouží k ovládání ventilu namontovaného v zadní c(ásti automatiky. Tento ventil umožn(uje dýchat vzduch z okolního prostr(edí, dokud není systém natlakován. Po otevr(ení pr(ívodu vzduchu ventilem na zásobníku se tento ventil uzavr(e a izoluje systém od okolního prostr(edí.

Z druhého stupne( automatiky vedou dve( vrapové hadice, které mají speciální koncovky pro nasazení na šrouby filtru* standardní ochranné masky C(S armády, typu OM-10. Výdechový ventil automatika nemá, vydechuje se výdechovými ventily masky.
Zážitky a zkušenosti

Celý pr(ístroj ve výborném stavu, nepoužitý, pochází za pár šupu* z vojenského výprodeje. Zve(davost je zve(davost a tak proc( to nezkusit.

Šroubení G 5/8 je pod krytem dost obtížne( pr(ístupné. Po krátkém boji s pr(ipojením plnící koncovky se nám podar(ilo naplnit lahve na 200 bar. Zásobník je - s odpušte(ním - te(žký jako prase. Vše jsme zase nacpali do robustní transportní brašny, kam se vejde zásobník i vesta a vyrazili na bazén.

Nasoukat se do celého ZP-10 je pome(rne( dílo. Na první pohled chatrne( vypadající spojení vrapových hadic se šrouby filtru* masky OM-10 se ukázalo jako zcela vyhovující a pr(ekvapive( pevné, jen je tr(eba dát pozor, aby osazení koncovky perfektne( zapadlo po celém obvodu.

Nasazuji si masku, vzduch není ješte( pušte(ný a tak dýchám pr(es filtry masky, dále pr(es vrapové hadice a otevr(ený ventil v upravené Tajfunce. Nádechový odpor je znatelný, ale snesitelný.

Otevírám ventil na tlakovém zásobníku. S hlasitým klapnutím se uzavírá ventil spojující vrapovky s okolním vzduchem a slyším, jak pracuje automatika se svým charakteristickým ostrým sykotem. Nádechové odpory prakticky nezme(ne(ny.

Jde se na ve(c. Výhled sme(rem dolu* je zorníky masky silne( omezen, obtížne( lovím stupne( žebr(íku. Pr(ístroj je dostatec(ne( te(žký na to, aby me( ukotvil na dne(. Výhled je silne( šilhavý a navíc stoupá hladina vody pod mezi dvojitými skly. Strhávám ochranné kryty zorníku* a koukám jen jedním okem. Je to trochu lepší, ale stejne( zkreslení zu*stává znac(né.

Pr(es pome(rne( velký rozdíl hloubky mezi nádechovou membránou a výdechovým ventilem se systém chová dobr(e, pouze pr(i velkém záklonu dochází k mírnému samovolnému uniku vzduchu.

Nádechové odpory jsou rozumné pr(es to, že jsou v ceste( vzduchu filtry masky OM-10. Musí se trochu táhnout.

Po chvilce rozkoukání testuji záchrannou vestu. Nahmatat provázek s c(udlíkem dá trochu práce. Vesta se nafukuje pome(rne( pomalu, chvíli trvá, než se vydám vzhu*ru. Vesta se vytrhává z obalu a bez problému me( stabilizuje na hladine(.

Záchranný pr(ístroj ZP-10 zkoušeli ješte( další tr(i lidé, vždy bez problému*. Pouze když maska OM-10 tak trochu nesedí, dochází k pome(rne( znac(nému volnému uniku vzduchu. Na rezervu (asi 30 bar) jsme se dostali velice rychle.

Na potápe(ní to sice moc není, ale jako záchranný pr(ístroj to jde.

Poznámka Jir(ího C(epila:
Pokud se podar(ilo vydechovat pr(es výdechový ventil masky, upr(ímne( gratuluji, ve(tšinou dochází k probublávání zpod lícnice na c(ele. Pokud c(love(k nedokáže vyrovnávat jinak než Valsavovým manévrem, má celkem problém s vyrovnáváním. Maska díky velkému objemu nutí c(love(ka dívat se nahoru, což stejne( moc nevadí, protože aby c(love(k ne(co vide(l, musí opravdu dost šilhat, nebo se dívat jedním okem - jednodušší je se nedívat. Vrapovky na masce drží celkem pe(kne( až do okamžiku, kdy se za ne(co zachytí, pak se svlékne velmi snadno a dojde k zaplavení filtru masky a vrapové hadice. Jediný zpu*sob, jak to pod vodou ope(t rozdýchat, je vypít vodu z hadice a už ji z huby nedat. Zaplavený filtr produkuje jakýsi sve(tle zelený výluh, za který vás na bazéne( dozajista pochválí. C(love(k na fotce má pr(ístroj špatne( nasazený - láhve se nosí na boku, jako kabelka nebo notebook :)

C(ást vojenského pr(edpisu Žen-24-6: Potápe(c(ské práce a potápe(c(ská technika v C(SLA (PDF, 6.5 MB) týkající se pr(ístroje ZP-10. (doplne(no v br(eznu 2007).

 
Retourner au contenu | Retourner au menu